Продукти
гаранционни условия

 

 Евроклима ЕООД ВИ дава гаранция за качество на закупените климатици съгласно ЗЗП и всички задължителни станрандарти, както следва:

1. Гаранционният период на климатиците e от 2 /две/ – 5 /пет/ години и започва да тече от датата на въвеждане в екслоатация, т.е от датата на монтаж.
2. За да е валидна гаранцията, монтажът, въвеждането в експлоатация, както и последващото технническо обслужване /профилактики и ремонти/ е задължително да се извършват от правоспособни специалисти, оторизирани от Евроклима ЕООД
3. Гаранцията е валидна само срещу предоставяне на гаранционна карта от страна на клиента. Внимание: На загубена или повредена гаранционна карта дубликат не се издава.
4. Провеждането на гаранционно техническо обслужване /профилактика/, което не е предмен на безплатно гаранционно обслужване , се налага поради евентуално запушване на вътрешния топлообменник от прах и мръсотия, което в последствие би довело до неправилна работа или дефект на климатичната система и би било основание за отказ от гаранционно обслужване. При липса на такъв преглед в края на всяка година от датата на закупуване на климатика не може да се установи при какви условия е работил климатикът, което би било основание за отказ от гаранционно обслужване при последвала повреда. Годишната профилактика не е предмет на безплатно гаранционно обслужване и се заплаща от клиента по утвърдена ценоразпис, включително и транспорните разходи ако такива се дължът. Профилактиката се заявява от клиента до 3 /три/ дни преди изтичане на годината на посочените телефони.
5. Гаранцията се отнася за повреди, възникнали в процес на правилна експлоатация , съгласно инструкцията за употреба на съответния модел през гаранционния период. Всички такива повреди се отстраняват безплатно.

II. Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

1. Когато е правен опит за отстраняване на повреда от неупълномощено лице
2. Когато повредата е вследствие на механична намеса, небрежно отношение или неправилна експлоатация от страна на клиента или трети лица.
3. Когато повредата е причинена от природно бедствие, токов удар, неизправност в захранващата мрежа или други форсмажорни обстоятелства. Нормално тези рискове се поемат от извършителя или от затрахователната компания на клиента.
4. Когато климатика е снета марката или логото на фирмата без нейно съгласие.

III. Безплатното гаранционно обслужване отпада в следните случаи:

1. При изразено желание клиентът да закупи климатик с по-малка от необходимата мощтност, препоръчана му от съответния специалист. В този случай фирмата е в правото си да заличи логото или марката на климатика , за да не се компроментира. В този случай гаранционна карта не се издава.
2. Когато някое от телата на климатика по изрично настояване на клиента се монтира на място, неотговарящо на инструкцията за монтаж или в последствие мястото бъде видоизменено /например – външното тяло бъде монтирано в тераса, която в последствие бъде остъклена/.

IV. На гаранционно обслужване не подлежат консумативи на климатичната система: гумени, каучукови, пластмасови изделия и други бъзроизносващи се елементи и всички отделящи се от основния корпус на уреда части, включително дистанционно управление.
V. Клиентът е длъжен да осигури свободен достъп на сервизните специалисти до климатизатора в рамките на работното време. Ако оборудването е инсталирано на трудно достъпно място и не е съобразено с подходящите условия за безопасност, разходите които е възможно да се появят за изпозването на монтажно скеле, автовишка или дейност, която е необходимо да се извърши предварително, за да се продължат ремонтните работи по уреда, ще се поемат изключително от купувача.
VI. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на климатика в сервиз , прадавачът /сервизът/ не е длъжен да осигурява оборотен климатик . Подменените части преминават в собственост на сервизната организация.
VII. Повредата на климатика в рамките на гаранционния срок не е основание за подмяна с нов. Няма законово предписание за допустим максимален брой ремонти , които да налагат замяната на стоката с нова.
VIII. Срокът за извършване на ремонт варира в зависимост от сложността му и доставката на гаранционни части, като максималният срок е 30 /тридесет/ дни. Рекламации за неокоплектованост и видими външни дефекти на стоката се признават само по време на покупката, респективно по време на монстажните дейности. За да работи максимално ефективно и за да постигне ниски консумации на електричество, когато температурите паднат под 0 ° C, климатикът не трябва да се изключва от електрическата мрежа.
IX.Евроклима ЕООД не поема отговорност за възможни преки или косвени повреди или травми, приченени на хора или обекти, нито за каквато и да е повреда на други уреди или загуби в следствие на правилната или неправилната работа на уреда. (пример: теч на конденз)
X. Важно за клиента: При всяко повикване на сервизен екип за отстраняване на повреди и не е установена такава, която да нарушава работните параметри на климатичната система, клиентът е длъжен да заплати направените разходи от сервизните специалисти в размер на 40.00 лв.